Als cliënt heb je het recht om klachten in te dienen over beslissingen en gedrag van medewerkers van onze instelling en/of onze instelling zelf.

  • Niet alleen cliënten, ook hun wettelijk vertegenwoordigers of een door u aangewezen vertrouwenspersoon kunnen een klacht indienen.
  • Tijdens de behandeling van de klacht kun u zich laten bijstaan, bijvoorbeeld door een familielid, vriend of (juridisch) deskundige.

Geheimhouding en dossiervorming
Voor alle betrokkenen bij een klachtenprocedure geldt een geheimhoudingsplicht van de vertrouwelijke gegevens, die bij de behandeling van de klacht zijn gebruikt. Van het verhandelde in de procedure zal een vertrouwelijk dossier bijgehouden worden, dat 5 jaar na de datum van de definitieve beslissing vernietigd zal worden. U heeft te allen tijde recht op inzage in dit dossier. U kunt in dat geval een schriftelijk verzoek indienen bij de secretaris van de klachtencommissie.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van bijstand en advies zelf bekostigd dienen te worden.

Klacht indienen
De klacht dient bij de commissie te worden ingediend, ter attentie van de secretaris van de commissie onder vermelding van naam en adres van de betrokken partijen alsmede de redenen van de klacht. Het postadres van de commissie is:

Klachtencommissie Tot Heil des Volks
t.a.v. de ambtelijk secretaris
Antwoordnummer 570
4200 WB GORINCHEM
Telefoonnummer: (0183) 68 28 24
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Binnen een week krijgt u een bevestiging hiervan en wordt u geïnformeerd over de verdere gang van zaken.

Procedure
De klachtencommissie zal, wanneer zij besluit de klacht in behandeling te nemen, een onderzoek instellen naar de ingediende klacht. Ook hier wordt hoor en wederhoor toegepast. Daarnaast kan de commissie uiteraard adviseurs of getuigen horen. In principe zal de commissie binnen 2 maanden na het indienen van de klacht een gemotiveerd advies opstellen en dit vervolgens aan alle betrok-kenen toezenden. Alleen in uitzonderlijke gevallen is de instelling bevoegd van het advies van de commissie af te wijken.

Meer informatie
Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij je door naar het door ons gehanteerde klachtenreglement. Een exemplaar ligt op onze locatie ter inzage. Wij kunnen je op verzoek kosteloos een exemplaar toezenden.